Algemene voorwaarden SLG Cleaning BV

ARTIKEL 1. | DEFINITEITEN

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter gewone, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. SLG Cleaning: SLG Cleaning BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Paterswoldseweg 806, 9728BM te Groningen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75876779.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in deuit van een beroep of bedrijf, met wie SLG Cleaning een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: SLG Cleaning en de Consument samen.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan SLG Cleaning zich jegens de Consument heeft verbonden tot het periodiek uitvoeren van Werkzaamheden.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van SLG Schoonmaak en de overeenkomst en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van contractsluiting tussen het aangeboden systeem op de Website.
 6. Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte: een Overeenkomst die wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van SLG Cleaning en de Consument op een andere plaats dan de Verkoopruimte van SLG Cleaning.
 7. Verkoopruimte: iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar SLG Schoonmaken op permanente basis zijn activiteiten, of iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar SLG Schoonmaken gewoonlijk zijn activiteiten.
 8. Recht van Ontbinding: de aan de Consument biedt mogelijkheid om een ​​Overeenkomst op Afstand van Overeenkomst Buiten de verkoopruimte te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.
 9. Werkzaamheden: de in het kader van de overeenkomst door namens SLG Reiniging uit te voeren werkzaamheden betreffende het reinigen van zonnepanelen.
 10. Website: slgcleaning.nl .
 11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het openbare verkeer werd opvattingen hiermee gelijk kan gesteld worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SLG Schoonmaak tot het aangaan van een overeenkomst en als een tot stand gekomen als een.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van applicatie op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door SLG Cleaning worden betrokken.
 3. Van het bepalen in deze voorwaarden kan expliciet en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld of eventueel door de Consument ondertekende contract. Indien en voor bepaalde bepalingen Partijen expliciet en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepalen in deze algemene voorwaarden, toepasselijke Partijen expliciet en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden van de overeenkomst als een, tast de geldigheid van de overige bedingen niet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van SLG Schoonmaak tot het aangaan van een overeenkomst is vrijblijvend. In het geval van een aanbod gedaan in het kader van een overeenkomst op afstand, kan SLG Schoonmaak zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Consument, nog herroepen.
 2. Indien een aanbod van SLG Reiniging is gebaseerd op de door de verstrekte gegevens, staat de consument in voor de juistheid en volledigheid van deze verstrekte gegevens. Aan een aanbod van SLG Reiniging dat gebaseerd is op door de Consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Consument geen rechten ontlenen.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van SLG Cleaning, binden SLG Cleaning niet.
 4. Elke Overeenkomst komt, onverminderd het bepalen van het aanbod van leden van dit artikel, tot op het moment dat het aanbod van SLG Schoonmaken op de vorige door SLG Schoonmaken. In het geval van een overeenkomst komt de overeenkomst tot stand op het moment dat het door SLG schoonmaken opgemaakte contract door beide delen is ondertekend en één versie daarvan door SLG schoonmaken ter beschikking is gesteld.
 5. In geval van een overeenkomst op afstand, zal SLG Cleaning de totstandkoming van de overeenkomst zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Consument bevestigen.

ARTIKEL 4. | DUUR EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de expliciete en Schriftelijk overeengekomen looptijd, na verstrijken waarvan de Overeenkomst van rechtswege meestal. Partijen kunnen overeenkomen om de overeenkomst, al dan niet onder de gewijzigde condities, te verlengen.
 2. Het Consument maakt gedurende de looptijd van de overeenkomst aanspraak op het reinigen (Werkzaamheden) van het overeengekomen aantal zonnepanelen op de overeengekomen locatie van de Consument. Zulks geschiedt eenmaal per jaar, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere frequentie is overeengekomen. De Consument is per uitgevoerde reinigingsbeurt het overeengekomen bedrag per zonnepaneel verschuldigd. In het geval dat het Consument opgave heeft gedaan van een onjuist aantal zonnepanelen, is SLG Reiniging nimmer verplicht meer zonnepanelen te reinigen dan het aantal dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. SLG Reiniging zal de Consument zoals aan iedere reinigingsbeurt informeren over wanneer de Werkzaamheden worden verricht, met dien verstande dat SLG Reiniging zoveel mogelijk rekening houdt met de redelijke belangen van de Consument. Het Consument van een derde namens hem, hoeft niet op de locatie van de uitvoering van de Werkzaamheden aanwezig te zijn om de Werkzaamheden te laten uitvoeren. De conclusie van op welke datum en tijd de Werkzaamheden worden verricht, komt uitsluitend aan SLG Schoonmaak toe.
 4. De Consument staat ervoor dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de door SLG Reiniging volgens wijze, aan SLG Reiniging verstrekt. De Consument staat in voor de juistheid van deze informatie.
 5. De Consument is een SLG Reiniging gedurende de looptijd van de overeenkomst onverwijld te informeren over eventuele wijzigingen in feiten en omstandigheden die voor SLG Reiniging redelijker relevant zijn voor de uitvoering en voortzetting van de overeenkomst.
 6. SLG Cleaning staat ervoor dat de Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. De Werkzaamheden worden verricht met gebruik van voor zonnepanelen geschikte middelen.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND & BUITEN DE VERKOOPRUIMTE

 1. De overeenkomst kan de overeenkomst op afstand en overeenkomst bevatten Buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen tot 14 dagen na de dag van totstandkoming van die overeenkomst.
 2. De eventuele uitvoering van Werkzaamheden binnen de ontbindingstermijn van 14 dagen, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 3. Bij het begin van het recht van Ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid en na het begin van de eerste reinigingsbeurt, is het Consument SLG Schoonmaken een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Werkzaamheden dat is verricht op het moment van het vervangen van het Recht van Ontbinding. In geval van uitkomst van het Recht van Ontbinding na een afronding van de eerste reinigingsbeurt, maakt SLG Reiniging dan ook aanspraak op betaling van de volledige prijs van één reinigingsbeurt.
 4. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand of Overeenkomst Buiten de verkoopruimte ontbinden door per e-mail of door gebruikmaking van het door SLG Cleaning aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij SLG Cleaning. Zo spoedig mogelijk nadat SLG Reiniging in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand of Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal SLG Reiniging de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand van Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte per e-mail bevestigen.

ARTIKEL 6. | DERDEN

 1. SLG Cleaning is te allen tijde de uitvoering van de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel als 'derden').
 2. SLG Cleaning ziet er op toe dat de latere die hij bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt, beschikt over de vereiste kennis en kunde.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedoeld voor de eventuele derden die SLG Reiniging bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan SLG Cleaning, jegens de Consument een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van SLG Cleaning , zelf partij bij de overeenkomst.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Alle uitvoeringstermijnen waartoe SLG Reiniging zich jegens de Consument heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is SLG Reiniging mogelijk afhankelijk van weersomstandigheden van derden. Als de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan SLG Schoonmaak toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 9, worden de verplichtingen van SLG Cleaning opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de Consument aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepalen in het overige van artikel 9 vindt in een geval rapport applicatie.
 2. Als de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wel aan SLG Schoonmaken toerekenbare omstandigheid, als verzuim van SLG Schoonmaken niet eerder dan nadat het Consument SLG Schoonmaken Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een korte termijn voor de nakoming is vermeld, en SLG Cleaning na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Verzuim van SLG Reiniging als gevolg van een aan SLG Reiniging toe te rekenen omstandigheid, eea zoals bedoeld in lid 2, biedt de Consument recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht aanvullende op schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. Op het moment dat door de door SLG Reiniging tewerkgestelde personen aan de Consument wordt meegedeeld dat een reinigingsbeurt is voltooid, dan wel voor de Consument redelijkerwijs kenbaar is dat de betreffende reinigingsbeurt is voltooid, dient de Consument direct te onderzoeken of de Werkzaamheden deugdelijk zijn uitgevoerd, althans of geen sprake is van zichtbare tekortkomingen van SLG Cleaning. Indien de Consument veronderstelde dat er sprake is van een tekortkoming van SLG Cleaning, dient de Consument onmiddellijk te doen aan de door SLG Cleaning tewerk personen.
 2. Indien de Consument niet aanwezig is ten tijde van de afronding van een reinigingsbeurt, dienen klachten van de Consument over de uitgevoerde Werkzaamheden, binnen twee werkdagen na de afronding van de Werkzaamheden Schriftelijk bij SLG Cleaning te zijn ingediend.
 3. Indien de Consument niet tijdig en overeenkomstig het voort in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor SLG Schoonmaak uit een dergelijke klacht van de Consument geen enkele verplichting.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. SLG Cleaning is niet te wijten aan zijn schuld. voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van SLG Cleaning opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, is elk der Partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voor reeds uitgevoerde reinigingsbeurten of gedeelten daarvan, blijft de Consument, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. SLG Cleaning is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst SLG Schoonmaak ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat het Consument zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Consument ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, is de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Consument Schriftelijk door SLG Cleaning in gebreke is gesteld,
 2. Indien de Consument in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van applicatie is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, vooral in gevallen waarin het Consument anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is SLG Cleaning gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijkekomst te ontbinden.
 3. De Consument maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door SLG Schoonmaak op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. Indien de omstandigheid van opschorting of een redelijkerwijs voor risico van de overeenkomst komt, maakt SLG Schoonmaken van de Consument aanspraak op vergoeding van de schade die SLG Schoonmaken is een gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Indien SLG Cleaning de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen van SLG Cleaning op de Consument, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN & BETALINGEN

 1. Het aanbod van SLG Schoonmaak dan wel het door Partijen ondertekende contract vermeldt de prijs die de Consument per gereinigde zonnepaneel is verschuldigd.
 2. De Consument zal pas na afloop van iedere reinigingsbeurt dienen te betalen. Betaling dient te geschieden meteen na afronding van de betreffende reinigingsbeurt, of in geval de Werkzaamheden worden verricht bij afwezigheid van de Consument, met een overboeking binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. In het kader van een overeenkomst Buiten de verkoopruimte kan tot 14 dagen na een totstandkoming van de overeenkomst worden gevorderd van de uit de overeenkomende verbintenis van de Consument tot.
 4. SLG Cleaning is gerechtigd om het aan de Consument toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 5. Indien de Consument in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van applicatie is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, aanbevolen in gevallen waarin het Consument anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Consument onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, als het verzuim van de Consument van rechtswege in.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument. Bij de vaststelling daarvan wordt niet ten nadele van de vaststelling daarvan in de natte incassokosten afgeweken.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Consument draagt ​​de schade door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem direct of indirect voor de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar gestelde informatie, gebreken van of ongeschiktheid van de zonnepanelen waarop de Werkzaamheden betrekking hebben, tenzij SLG Cleaning deze gebreken kende, overige andere Tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van het Consument die uit de wet of de matched, met een andere omstandigheid die niet aan SLG Cleaning kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Consument jegens SLG Cleaning geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
 2. SLG Cleaning is niet aansprakelijk voor gevolgschade. SLG Cleaning is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met de naam die in lid 4 kan worden bepaald, maar voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van SLG Cleaning in the nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan ​​een tekortkoming die een goede en snelle handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met worden vermeld van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de vereiste vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de algemene omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SLG Cleaning aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SLG Cleaning toegerekend kunnen worden;
 • wat betreft kosten, gemaakt ter voorkoming van beperking van de directe schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht SLG Cleaning aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft SLG Cleaning te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Consument dient SLG Cleaning hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van SLG Cleaning ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van SLG Cleaning is beperkt tot tien hoogste herstel van de Werkzaamheden. Indien niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van SLG Schoonmaak beperkt tot tien hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SLG betrekking heeft. dan het bedrag dat in het verbeterde geval, op grond van de door SLG Opruiming afgeslotensverzekering, echt wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van SLG Opruiming dat de applicatie die wordt gevonden.
 3. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 8, bedraagt ​​de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens SLG Cleaning één jaar.
 4. De Consument vrijwaart SLG Schoonmaak van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan SLG Schoonmaak toerekenbaar is.
 5. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van SLG Cleaning.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeur (en), bestuurder (s) en eventuele medewerkers van SLG Cleaning.

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door namens SLG Schoonmaken, onverminderd het bepalen van een artikel 8, binnen bekwame tijd nadat het Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij SLG Cleaning.
 2. Bij SLG Schoonmaak ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van de Consument, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform ( europa.eu/consumers/odr/ ).

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen een deel van de rechtsverhoudingen is uitsluitend een Nederlandse recht van applicatie.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op een geschillencommissie of de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOORSTEENVEGEN.

Na het eenmalig vegen ontvangt u een kwitantie die u goed dient te bewaren voor uw verzekering als bewijs van onderhoud aan uw schoorsteen. Indien wij bijzonderheden of gevaarlijke situaties waarnemen aan het dak of schoorsteen melden wij dit altijd aan u of vermelden wij dit op de bon als een advies. Betalingen dient ua contant of per overschrijving af te rekenen met de schoorsteenveger na uitvoering werkzaamheden, ook indien uw kanaal moeilijk of niet geveegd kan worden door bijv. een te grote versleping, vernauwing, 90 graden bocht of een verstopping door puin, vogelnest of anders dient u de gemaakte kosten eenmalig af te rekenen met de schoorsteenveger. SLG cleaning is niet aansprakelijk voor roetschade door achterstallig onderhoud, hoog stookgedrag van aansluitingen van rookkanaal, haard of toestel. U dient er ook rekening mee te houden dat er tijdens het vegen schade kan ontstaan ​​aan uw schoorsteen van rookkanaal. Bij oudere schoorstenen kunnen stenen of cement los komen of onjuist gemonteerde / bevestigde rvs rookkanalen of andere pijp. Het komt vaak voor dat flexibele kanalen van dubbelwandige kanalen niet voldoende of ondeskundig bevestigd zijn en niet bestand zijn tegen het normaal vegen van een rookkanaal. Wij zijn niet aansprakelijk voor schades aan uw rookkanaal en vegen met de juiste en hoogwaardige veeg materialen zoals ook in Duitsland en Engeland gebruikt word. Tevens voeren wij ook onderzoek en expertises uit na schoorsteenbrand of andere schades. Tijdens het beklimmen van een dak kan het voorkomen dat er dak pannen breken of los komen, leisteen of riet van een rieten dak, wij zijn niet aansprakelijk voor schades tijdens het beklimmen van een dak. Indien er dak pannen breken melden wij dit altijd aan u en is het raadzaam enige dakpannen als reserve te hebben zodat wij deze voor u ter plekke kunnen vervangen. Na het schoorsteenvegen of reinigen van daken, goten, dakkapel kan het voorkomen dat er lekkages optreden, in sommige gevallen moeten wij deze betreden om de schoorsteen te kunnen vegen of andere werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het komt vaak voor dat vuil zicht ophoopt in een lekkage en pas zichtbaar woord na het verwijderen van vuil uit bijv. een dakgoot of dakkapel. Ook zijn we niet aansprakelijk voor lekkages van schade aan dakleer of platte daken die we betreden hebben, indien zei van goede staat zijn moet en kan er normaal op gelopen worden. Indien wij uw schoorsteen geveegd hebben kan het helaas voorkomen dat u daarna schoorsteenbrand kan krijgen! Voor voornamelijk schoorstenen die Creosoot bevatten blijven brandgevoelig. Wij vegen maar een gedeelte van het Creosoot los en de natte vers laag blijft vaak achter wat dus nog steeds schoorsteenbrand kan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schades door schoorsteenbrand na het vegen er word immers ook een kwitantie na het vegen. Indien wij moeilijk of geen afspraak kunnen maken met u dient u zelf zorg te dragen voor de tijdige jaarlijkse veegafspraak of door contact met ons op te nemen. Geef tijdig uw nieuwe telefoonnummer of email door of adreswijzigingen. Bij het eenmalig vegen of de eerste keer vegen kunnen wij geen garantie geven op enige roetschades want wij niet kunnen bepalen hoe lang geleden uw schoorsteen is geveegd, wij doen natuurlijk wel ons uiterste best om dit te voorkomen. Bij het los halen van schoorsteenkappen kan het voorkomen dat zei afbreken of kapot gaan of de montage daarvan bij het vegen van de schoorsteen wij zijn niet aansprakelijk voor schades aan schoorsteenkappen die van slechte kwaliteit zijn of versleten. Het gebruik van een verkeerde schoorsteenkap kan ook veel roet vorming of andere schades veroorzaken. Bij veel gebruik van extreem vervuiling van uw rookkanaal aanbevolen wij u om de schoorsteen 2x per jaar te laten vegen dit ook om enige stofvorming of roet lekkages te voorkomen. Ook is het soms bepaalde kachels, kachelpijp, open haarden en stucwerk af te plakken of af te dekken met doeken. De doeken of het plakband kunnen sporen van roet achterlaten op stucwerk open haarden en of op kachel, kachelpijp of glas. Ook kan het voorkomen dat lak van kachel of kachelpijp los kan komen na het vegen of afplakken. Wij gebruiken speciale dure tape die daar voor bestemd is en indien er enige lak of stucwerk los zal komen is dit vaak al los aan het komen van het materiaal waar het op zit. Wij nemen geen afval mee na het vegen, het roet of afval van bijv. dakgoten moeten we bij u kunnen afvoeren. In sommige gevallen moeten we de ladder in het gras van tussen planten en bomen plaatsen wij doen ons best uw natuur te beschermen maar het kan voorkomen dat er enige schade kan ontstaan ​​aan beplanting van begroeiingen. Wij vragen u vriendelijk de ruimte rondom de haard vrij te maken van spullen tijdens het vegen van de schoorsteen. U dient er rekening mee te houden dat wij een afspraak af moeten door onvoorziene omstandigheden, verkeer, uitloop van werkzaamheden of door het weer. Indien u speciale veegtijden wenst geeft u dit dan aan bij het maken van een afspraak zodat wij hier rekening mee houden. Hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot onze leveringsvoorwaarden horen wij dat graag van u.